660 671 515

Rep el Butlletí clicant aquí

tancar

dimecres 21 de novembre

Setmana XXXIII de durant l'any

La Presentació de Santa Maria, Verge

 

Memòria obligatòria

Una antiga tradició recollida per Sant Joan Damascè, assegura que Maria va ser presentada a Déu pels seus pares Joaquim i Anna al Temple de Jerusalem, als tres anys d’edat. La festa va començar a celebrar-se el segle VI, i té l’origen en la dedicació de l’església de Santa Maria la Nova a Jerusalem, el 21 de novembre del 543. La festa simbolitza l’entrega total de Maria al Senyor: ‘Salve, Mare de tendra pietat, Mare Santa de Déu, que ens heu donat l’esperança, la gràcia i la bondat’ (Himne).

Oració col·lecta

Per la intercessió de Santa Maria, Verge, la memòria de la qual avui venerem, concediu-nos, Senyor, de participar d’aquella gràcia de la qual Ella fou plena.

Veure més...

Avís legal

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, tot seguit s'exposen les nostres dades i les condicions d'ús del Portal. La utilització del la pàgina web www.claret.cat implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada per l'Editorial Claret, S.L.U., tan bon punt l'Usuari accedeixi a la pàgina. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal.

QUI SOM

La Llibreria Claret és una empresa amb domicili social a Barcelona, al carrer Roger de Llúria, 5, codi postal 08010, i amb CIF B-08521965. A través d'aquest Avís Legal es pretén regular l'accés i ús i, en general, la relació entre aquesta pàgina web, accessible a l'adreça d’internet www.claret.cat, i els Usuaris del lloc web. Per a més informació pots contactar a través del  telèfon 933 010 887, o bé a través de l'adreça de correu electrònic llibreria@claret.cat.

CONDICIONS D'ÚS

L'Editorial Claret S.L.U., en endavant Claret, ofereix l'accés al lloc web www.claret.cat en les condicions d'ús que es descriuen tot seguit: l'accés al portal permet a l'Usuari d'accedir a informació (d'ara endavant, "Continguts") i utilitzar serveis (d'ara endavant, "Serveis") propis del Portal i d'altres usuaris del Portal (d'ara endavant, "Tercers").

NORMATIVA APLICABLE

L'accés al portal està sotmès a 3 nivells normatius:
1. La legalitat vigent promulgada per la CE i el Govern Espanyol (d'ara endavant, "Legalitat Vigent").
2. Les condicions establertes per Claret per al funcionament del Portal (d'ara endavant, "Condicions Generals").
3. Les condicions especials (d'ara endavant, "Condicions Particulars") que regulen actuacions concretes i que completen o modifiquen les Condicions Generals. Qualsevol desacord en què es pugui incórrer en la interpretació o execució de les Condicions Generals d'Accés i Ús de Serveis, Continguts i Informació Confidencial serà resolt davant les autoritats competents.

CONDICIONS GENERALS

Límits del Servei.

Propietat Intel•lectual del Portal: Claret és el titular de tots els drets de propietat intel•lectual sobre el Portal, marca i nom comercial.

Codi Anti-spamming: Claret es compromet a no remetre publicitat, ni qualsevol altra comunicació amb finalitat comercial o una altra a Usuaris del Portal sense que hi hagi la prèvia sol•licitud o consentiment.

Accés al Portal: Claret es compromet explícitament a garantir l'Accés en les condicions establertes:
- Accés sense registre al Portal per a la utilització dels Serveis i Continguts generals.
- Accés amb registre a l'Usuari del Portal per a la utilització dels Serveis i Continguts exclusius.
- Claret es reserva el dret de cancel•lar l'accés amb registre d'un Usuari al Portal -prèvia comunicació- en cas d'incompliment de Legalitat Vigent, les Condicions Generals o les Condicions Particulars establertes.
- Claret no es fa responsable que l'Usuari no pugui accedir al Portal com a conseqüència de qualsevol tipus d'avaria aliena al Portal (xarxes de comunicacions, causes de força major, etc.).

Informació Confidencial
La Llibreria Claret entén que les dades i la informació intercanviada per l'Usuari a través del Portal mitjançant la seva interacció (descàrrega d'informació i documentació, petició de consultes, mostres, ofertes i comandes) amb Tercers -Clients o Proveïdors o Claret- tenen caràcter d'Informació Confidencial. Claret es compromet explícitament a garantir el tractament de la Informació Confidencial en les condicions establertes al seu Codi Ètic.

Prestació de Serveis
Claret entén que les utilitats posades a disposició dels Usuaris Registrats tenen caràcter de Servei. Claret respon únicament de la qualitat i les prestacions dels Serveis d'autoria pròpia d'acord a la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes en el moment de la contractació, però en cas d'ús legalment no autoritzat no garanteix resultats ni assumeix responsabilitats. Claret exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de qualitat dels serveis oferts per Tercers. Claret es reserva la facultat de suspendre totalment o parcial, o de modificar en qualsevol moment i sense previ avís, la prestació del servei per motius tècnics o de seguretat.

Tractament dels Continguts
Claret entén que la informació comuna i accessible a tots els Usuaris Registrats té caràcter de Contingut. Claret assumeix únicament els Continguts d'autoria pròpia d'acord a la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes, però en cas d'ús de patents o aplicacions no autoritzades legalment, no garanteix resultats, ni assumeix responsabilitats. Claret no assumeix i a més exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de veracitat, exactitud i/o actualitat dels continguts de Tercers. Claret exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per l'ús no autoritzat dels Continguts per part dels Usuaris.

Drets i Obligacions dels Usuaris

Propietat Intel•lectual del Portal
El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.claret.cat, són propietat de Claret i no és permesa la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva comunicació pública, ni la seva modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit de Claret. L'Usuari, únicament i exclusiva, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat.

Codi Anti-spamming
L'Usuari es compromet a no remetre publicitat, ni qualsevol altra comunicació amb finalitat comercial o altra a Tercers sense que hi hagi la prèvia sol•licitud o consentiment de Claret.

Accés al Portal
L'Usuari accepta voluntàriament que l'Accés al Portal (Continguts i Serveis) té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Ser Usuari Registrat atorga dret a:
1. L’Accés al Portal d'acord amb els termes establerts a les Condicions Generals publicades en el moment de connexió.
2. La cancel•lació de l'activitat pròpia en el Portal en el moment que ho requereixi.

Ser Usuari Registrat obliga a:
1. L'acceptació plena i sense reserves de la Legalitat Vigent, i de totes i cadascuna de les Condicions Generals publicades en el moment de connexió.
2. Prevenir l'Accés al Portal a terceres parts: I no facilitar mai la Clau d'Accés.

Tractament de la Informació Confidencial
Ser Usuari Registrat atorga dret a:
1. L'Accés a la Informació Confidencial a través del Portal d'acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes en el moment de l'intercanvi.
2. La modificació o cancel•lació de la pròpia Informació Confidencial en el moment que ho requereixi.

Ser Usuari Registrat obliga a:
1.Adherir-se i complir estrictament el Codi Ètic de Claret en referència al tractament de la Informació Confidencial.

Ús dels Serveis
Ser Usuari Registrat atorga dret a:
1. L’Accés i Ús dels Serveis oferts pel Portal d'acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars acceptades.
2. L’Accés i Ús dels Serveis oferts per Tercers d'acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars acceptades.

Ser Usuari Registrat obliga a:
1. Utilitzar els Serveis de forma diligent, correcta, lícita i d'acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars acceptades.
2. Posar a disposició del Prestador del Servei les seves dades de registre.
3. No utilitzar els Serveis de forma o amb finalitats i/o efectes contraris a la llei, o que de qualsevol forma puguin impedir la normal utilització del Portal per part de Tercers.
4. No permetre l'Accés als Serveis per terceres parts.
5. Proporcionar uns Serveis de procedència lícita -que aquests no siguin lesius per als drets i interessos de terceres parts- i en les Condicions Particulars establertes en el moment de la contractació als Usuaris i al Portal.
6. Responsabilitzar dels Serveis proporcionats als Usuaris i al Portal d'acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes.

Tractament dels Continguts
Ser Usuari Registrat atorga dret a:
1. L'Accés als Continguts oferts pel Portal d'acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes.
2. L'Accés als Continguts oferts per Tercers d'acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes.

Ser Usuari Registrat obliga a:
1. Utilitzar els Continguts de forma diligent, correcta, lícita i d'acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes en el moment de la contractació.
2. Posar a disposició del titular del Contingut les seves dades de registre.
3. No utilitzar els Continguts de forma o amb finalitats i/o efectes contraris a la llei.
4. No modificar, reproduir, distribuir o permetre l'accés públic dels Continguts a no ser que es compti amb l'autorització del titular dels drets.
5. No suprimir, eludir o manipular el copyright o els dispositius tècnics de protecció (marques d'aigua, signatura digital, etc.) que poguessin contenir els Continguts.
6. Proporcionar uns Continguts veraços, exactes i de procedència lícita als Usuaris i al Portal, i que cap d’aquests siguin lesius dels drets i interessos de terceres parts (manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes).
7. Responsabilitzar dels Continguts proporcionats als Usuaris i al Portal d'acord amb la Legalitat Vigent, les Condicions Generals i les Condicions Particulars establertes.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Les presents Condicions d'Ús es regiran pel que disposa la legislació espanyola. En el cas que es produeixi qualsevol discrepància o controvèrsia amb motiu de la interpretació o l'aplicació de les presents Condicions d'Ús o del contingut de la pàgina web, en general, Claret i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari. En el cas que l'Usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, Claret i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

recorda

Advent 2018
Advent 2018

Lectures recomanades

novetats